ЯК ЗАБЕЗПЕЧИТИ РОЗВИТОК ОБОРОННИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УКРАЇНІ

 

  1. Деякі висновки з аналізу оборонних можливостей України

Оцінка співвідношення військових потенціалів Російської Федерації (навіть без урахування її ядерної зброї) і України свідчить не на користь нашої держави. Як за кількісними, так і за якісними показниками російський військовий потенціал значно перевищує відповідні показники України. До того ж, розрив у їхніх якісних параметрах має тенденцію до зростання: в останні роки Росія прискорено оновлює арсенал звичайних засобів збройної боротьби. Так, на початок 2019 року загальна оснащеність російських збройних сил сучасними зразками озброєння і військової техніки (ОВТ) зросла до 61 % (у сухопутних військах – 48,3 %, у повітряно-космічних силах – 74 %, у військово-морському флоті – 62,3 %, у повітряно-десантних військах – 63,7 %).

У той же час у силах оборони України цей показник не перевищує             10 %. Основу їх технічного оснащення становлять зразки ОВТ 70 – 80 років минулого століття, які морально і фізично застаріли. Це суттєво знижує спроможності наших сил оборони, обмежує можливості опанування ними нових форм і способів ведення збройної боротьби, у тому числі з асиметричної протидії російській агресії.  А саме це є однією з основних умов для стримування значно переважаючого за чисельністю та оснащенням противника від подальшої ескалації збройного конфлікту, а також здійснення ним повномасштабної агресії проти України.

Російська агресія призупинила довготривалу стагнацію Збройних Сил та інших складових сил оборони України, у тому числі в питаннях оснащення ОВТ. Більш ніж у 3 рази зросли обсяги фінансування Збройних Сил України, а витрати на розвиток ОВТ – майже у 9 разів. Однак, основні фінансові, матеріальні і виробничі ресурси у 2014 – 2019 роках були зосереджені на ремонті, відновлені боєздатності та частковій модернізації наявного озброєння і військової техніки. Виробництво нових їх зразків здійснювалося в обмеженій кількості, без належної системності, інколи хаотично, у деяких випадках ­– з пріоритетом інтересів окремих фінансово-промислових груп.

Відтак оборонна промисловість України у більшості випадків була змушена орієнтуватися на виконання низькотехнологічних (low-tech) робіт, пов’язаних лише з ремонтом та частковою модернізацією озброєння. Така спрямованість зусиль вітчизняної оборонної промисловості, об’єктивно обумовлена російською агресією і довготривалим періодом стагнації сил оборони, негативно позначилася на інноваційній діяльності. А головне, в Україні наразі відсутня ефективна система наукових досліджень і впровадження новітніх технологій для створення сучасних ОВТ.

З огляду на зазначене, з метою впровадження ефективної системи організації та проведення наукових досліджень зі створення інноваційних оборонних технологій (далі – ОТ) для розробки на їхній основі високотехнологічних озброєнь, доцільно було б утворити центральний орган виконавчої влади – Агентство з розвитку оборонних технологій (далі – Агентство).

  1. Функції Агентства

Агентство має організовувати виконання завдань зі створення нових ОТ, які можливо впроваджувати для розробок і виробництва високотехнологічних озброєнь (далі – ВТО), найбільш затребуваних силами оборони України. Агентство має формулювати, які ОТ потрібні для ВТО, організувати дослідження та експертну оцінку таких ОТ або організувати розробку необхідних ОТ.

  1. Основні завдання Агентства

Першочерговим завданням Агентства після його створення має бути проведення аудиту результатів виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у державних і, за їх згодою, приватних підприємствах і наукових установах щодо створення інноваційних ОТ та їх впровадження в розробку і виробництво ВТО.

У подальшій діяльності Агентство здійснюватиме:

реалізацію державної військово-технічної політики в частині розвитку нових оборонних технологій (за прикладом американської агенції DARPA, яка функціонує у складі Міноборони США);

визначення пріоритетних напрямів наукових досліджень, відбір передових ідей та інноваційних проектів для прискореного розвитку ОТ;

організацію розробок перспективних ОТ, стимулювання розвитку та впровадження їх у конкретні зразки ВТО;

об’єднання зусиль наукових підрозділів державних та приватних секторів для інтеграції передових ідей і розробок ОТ.

Агентство доцільно комплектувати спеціалістами двох категорій у певному співвідношенні − фахівцями з питань стратегії застосування сил оборони (можуть бути військовослужбовцям) та науковими працівниками. Це дозволить у процесі відбору інноваційних проектів та формулюванні завдань на розробку перспективних ОТ об’єктивно визначати цінність наукової ідеї та можливість її реалізації в перспективне озброєння з урахуванням сучасного і прогнозованого характеру збройної боротьби.

Передбачається, що діяльність Агентства сприятиме значному скороченню часу від виникнення інноваційних наукових ідей до реалізації на їхній основі конкретних систем ВТО.

Агентство залучатиме до системної роботи підприємства оборонно-промислового комплексу, наукові установи Національної академії наук України, університети, приватні компанії для розробок ОТ на договірній основі.

  1. Підпорядкованість Агентства

У ході дослідження розглядалися два можливі варіанти підпорядкованості Агентства:

перший  ̶  безпосередня підпорядкованість Кабінету Міністрів України;

другий  ̶  спрямування і координація його діяльності Кабінетом Міністрів України через Міністра оборони України.

При варіанті підпорядкування безпосередньо Урядові Агентство потенційно може мати достатньо широкі можливості залучення відповідних державних і приватних структур до виконання покладених на нього завдань.

При цьому його необхідно наділити повноваженнями щодо  забезпечення формування та реалізації державної політики у певній сфері. Такі повноваження, згідно із Законом України «Про центральні органи виконавчої влади», надаються лише міністерствам. Однак, існують і виключення, одним із прикладів якого є Державне космічне агентство України, яке забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері космічної діяльності.

Сфера діяльності Агентства, враховуючи характер його завдань, стосується військово-технічної політики. А відповідно до чинного законодавства забезпечення її формування і реалізація покладена на Міністерство оборони України.

Ураховуючи зазначене, другий варіант підпорядкування Агентства можна вважати найбільш прийнятним. Переваги такого варіанту ще й в тому, що при його реалізації з’являються сприятливі можливості з укомплектування Агентства висококваліфікованими спеціалістами. Вони можуть відбиратися з числа співробітників структурних підрозділів Міністерства оборони, Генерального штабу, органів управління видів (родів) Збройних Сил України та підпорядкованих їм науково-дослідних установ. До того ж, Агентство може формуватися за рахунок чисельності згаданих структур. При необхідності до його складу можуть входити невеликі підрозділи, укомплектовані спеціалістами з окремих видів озброєння, військової і спеціальної техніки, виключно притаманних іншим складовим сил оборони.

 

  1. Фінансове забезпечення діяльності Агентства

Фінансування Агентства як органу, діяльність якого належить до сфери оборони, здійснюватиметься за рахунок Державного бюджету України. При цьому доцільно визначити незнижуваний мінімум фінансування у процентному відношенні до загального обсягу фінансування потреб національної оборони на кожний рік. Крім того, слід передбачити, що відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України видатки на забезпечення діяльності Агентства мають бути захищеними. Зазначене дозволить гарантувати стабільне фінансування діяльності Агентства.

Зважаючи на положення Закону України «Про оборону України», фінансування Агентства може здійснюватися додатково за рахунок благодійних пожертв фізичних та юридичних осіб, а також інших не заборонених законодавством джерел у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Фінансування розробок перспективних ОТ, організацію яких ініціюватиме Агентство, доцільно здійснювати також за рахунок грантів Національного фонду досліджень України на умовах, визначених Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

 

ВИСНОВКИ

1.Створення Агентства з розвитку оборонних технологій забезпечить умови для формування ефективної системи організації та проведення наукових досліджень зі створення інноваційних оборонних технологій для розробки на їхній основі високотехнологічних озброєнь. Воно матиме можливості стати площадкою для об’єднання наукового потенціалу державних і приватних підприємств і науково-дослідних установ у цій сфері діяльності.

  1. Фінансування діяльності Агентства має здійснюватися з Державного бюджету України і разом з тим широко використовувати інші джерела, не заборонені законодавством. Зазначене дозволить гарантувати стабільне фінансування діяльності Агентства.

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ

З метою формування ефективної системи організації та проведення наукових досліджень зі створення інноваційних оборонних технологій для розробки на їхній основі високотехнологічних озброєнь доцільно:

Кабінету Міністрів України, Міністерству оборони України розглянути питання щодо:

утворення Агентства з розвитку оборонних технологій як центрального органу виконавчої влади, в межах граничної чисельності Збройних Сил України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра оборони України;

фінансування діяльності Агентства в межах обсягів бюджетних призначень, визначених головному розпоряднику – Міністерству оборони України, окремим рядком у Державному бюджеті України, а також з інших джерел, не заборонених законодавством;

механізму грошового забезпечення співробітників Агентства (цивільного персоналу та військовослужбовців), який дозволив би укомплектувати його висококваліфікованими спеціалістами.

 

Національний інститут стратегічних досліджень

Український інститут безпекових досліджень

Поделиться публикацией