ІСТОРІЯ УТВОРЕННЯ ДК «УКРОБОРОНПРОМ» (Ч.3). ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОНЦЕРНОМ

Продовження (частина 1, частина 2)

Функції з управління Концерном та контроль за його діяльністю здійснює Кабінет Міністрів України. При цьому жоден орган державної влади не є відповідальним за формування та реалізацію державної політики у сфері ОПК як для державного сектору, так і для підприємств приватної форми власності. ГОЛОВНИЙ ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ОРГАН у системі центральних органів виконавчої влади, який би забезпечував формування та реалізовував державну військово-промислову політику, на сьогодні в Україні відсутній.

Реальними органами управління УкрОборонПромом є його Наглядова рада, Рада директорів, генеральний директор. При цьому відповідно до законодавства кадрова політика щодо цих трьох органів управління знаходиться в руках Президента. Відповідно на ньому лежить безпосередня відповідальність за стан справ в УкрОборонПромі.

Наглядова рада

Вищим органом управління Концерну є його Наглядова рада, що забезпечує захист інтересів держави, контролює та регулює діяльність інших органів управління Концерну. Наглядова рада складається з п’яти членів, три з яких призначаються Президентом України, а два — уповноваженим органом управління. Строк повноважень членів наглядової ради становить п’ять років. Члени наглядової ради працюють на безоплатній основі і не перебувають з Концерном у трудових відносинах. Рішення приймаються більшістю голосів.

Окрему увагу слід звернути на норми Статуту Концерну, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 993, що регулюють порядок діяльності наглядової ради Концерну. Особливо вражає норма пункту 37 Статуту, якою встановлено, що, у разі коли наглядова рада не проводить своє засідання більше двох разів підряд, рішення із внесених на розгляд наглядової ради питань, що не віднесені Законом до її виключної компетенції, може приймати генеральний директор Концерну одноособово.

Таким чином, існування або відсутність сформованої наглядової ради не дуже суттєво впливає на поточну діяльність Концерну. Можна жити і без неї та спокійно управляти левовою часткою ОПК, адже до її виключної компетенції Законом віднесено, зокрема, затвердження стратегії розвитку Концерну, його фінансових та інвестиційних планів і показників діяльності, річних звітів генерального директора Концерну про результати діяльності Концерну та управління ОПК, здійснення контролю за ефективним провадженням фінансово-господарської діяльності Концерну, ініціювання проведення перевірок, ревізій та аудиту діяльності Концерну, подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо реорганізації або ліквідації Концерну. Без цього ж можна жити? Отже, немає наглядової ради, немає кому контролювати та перед ким звітувати, а всі інші питання генеральний директор вирішить самостійно. Зручно! А ще Статутом встановлено, що до компетенції, хоча й не виключної, відноситься навіть укладення та розірвання контракту з генеральним директором Концерну.

Наглядова рада Концерну більше року (жовтень 2016 – січень 2018) була недієздатною через відсутність трьох з п’яти її членів. А члени наглядової ради з боку Кабміну взагалі не призначалися до 2018 року. Квота від Кабінету Міністрів була заповнена лише 31.01.2018, коли Уряд прийняв рішення призначити членом наглядової ради ДК УкрОборонПром американця Ентоні Джона Тетера (1941 р.н., який займав різні пости в Департаменті оборони США, в тому числі в DARPA та у сфері військової розвідки). При цьому квота КМУ досі заповнена наполовину – не призначено ще одного члена наглядової ради.

За таких обставин, виникає питання: дійсно є хтось, хто всерйоз вважає, що наглядова рада Концерну є тим самим органом, що забезпечує захист інтересів власника (тобто, держави) і виконує функції з управління Концерном (у тому числі контролює діяльність інших органів управління в Концерні)?

Рада директорів

Рада директорів Концерну є колегіальним органом управління, що визначає стратегію розвитку та напрями діяльності Концерну, виробничі та інвестиційні плани розвитку Концерну і його учасників, засади здійснення виробничих та науково-технічних зв’язків між учасниками Концерну з метою виконання Концерном і його учасниками покладених на них завдань у сфері оборонно-промислового комплексу та військово-технічного співробітництва.

До складу Ради директорів Концерну входять представники учасників Концерну. Генеральний директор Концерну здійснює безпосереднє керівництво його діяльністю. А гендиректор призначається особисто Президентом.

Генеральний директор

В Указі від 28 грудня 2010 року № 1245/2010  (Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності оборонно-промислового комплексу України) Президент визначив порядок призначення та звільнення керівника цього Концерну, установив, що генеральний директор Концерну призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.

Президент України відповідно до Конституції не має повноважень на призначення (звільнення) будь-якого керівника суб’єкта господарювання державного сектору економіки (навіть, якщо він належить до ОПК). Не мав він повноважень і на встановлення особливого порядку призначення (звільнення) керівника цього державного господарського об’єднання. Зазначені повноваження належали на той час та належать і зараз виключно Кабінетові Міністрів України.

Жодна стаття Конституції України не містить навіть непрямих положень, що давали б Президенту України здійснювати управління оборонно-промисловим комплексом (бо це хоча і оборонна, але все ж економіка держави, її промисловість) в цілому, а також призначати (звільняти) керівників в ОПК, чи встановлювати свої порядки їх призначення (звільнення) зокрема.

Водночас, відповідно до статті 116 Конституції України повноваження щодо здійснення управління об’єктами державної власності покладено на Кабінет Міністрів України.

Наглядові ради підприємств-учасників концерну

Закон України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» не передбачає створення незалежної наглядової ради Концерну, і теперішній її склад обраний за непрозорим принципом.

Аналогічні справи й з формуванням наглядових рад на підприємствах ОПК. 2 червня 2016 року Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності» було визначено необхідність утворення наглядових рад у всіх суб’єктів господарювання державного сектору економіки. Також цим Законом встановлено порядок їх утворення і діяльності. Зокрема Законом передбачено необхідність формування складу наглядових рад за принципом більшості в них незалежних членів.

Ще навесні 2016 року Президент запропонував свої пропозиції до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо управління об’єктами державної та комунальної власності», згідно з якими порядок організації діяльності та повноваження наглядових рад підприємств оборонно-промислового комплексу визначаються Законом України «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі». 02 червня 2016 року законопроект було прийнято, що робить на сьогодні неможливим формування незалежних наглядових рад на підприємствах ОПК. Така ситуація створює значні корупційні ризики та унеможливлює ефективний нагляд за діяльністю Концерну з боку держави.

Минуло вже два року з моменту прийняття Закону, який визначив необхідність утворення наглядових рад у всіх суб’єктів господарювання державного сектору економіки, але й до сих пір немає особливостей їх утворення в ОПК.

Країні потрібна дієва система управління

Над Концерном нема дієздатного органу управління, який би мав статус центрального органу виконавчої влади і відповідні повноваження на розробку проектів законів та інших нормативних актів для реформи УкрОборонПрому та всього ОПК. Цей безлад  в системі управління ОПК можливо подолати тільки шляхом створення нової дієвої системи управління на чолі з спеціально призначеним для цього центральним органом виконавчої влади із відповідним обсягом повноважень та відповідальності.

 

Поделиться публикацией