КРАЇНІ ПОТРІБНА РЕФОРМА ДЕРЖАВНОГО ОБОРОННОГО ЗАМОВЛЕННЯ — ЕКСПЕРТ

Необхідно терміново прийняти нову редакцію ЗУ Про ДОЗ

Ситуація з агресією Російської Федерації проти України та окупацією українських територій вимагає суттєвого удосконалення системи переозброєння Збройних Сил України та інших військових формувань; передусім це стосується регулювання закупівель озброєнь і військової техніки в межах державного оборонного замовлення. Тому необхідно терміново прийняти нову редакцію ЗУ Про ДОЗ.

Чинне законодавче регулювання відносин у сфері планування, формування, розміщення, виконання і контролю у сфері державного оборонного замовлення (ДОЗ) має серйозні недоліки. Це пов’язано з майже 100% відсутністю конкурентних процедур, безпідставним засекреченням закупівель – до 100% від загального об’єму закупівель продукції, робіт і послуг оборонного призначення, монополізацією даної сфери.

———————————————

Чим регламентується реформа

Новий закон Про ДОЗ необхідно розробити та схвалити на виконання положень Концепції розвитку сектору безпеки і оборони України, та Стратегічного оборонного бюлетеню (СОБ). Відповідно до завдань СОБ (оперативна ціль 2.6.) передбачено удосконалення механізму формування та виконання державного оборонного замовлення —  відповідальні МОУ та МЕРТ, термін виконання  — до 2020 року. Насправді новий закон треба приймати зараз – не менше року піде на імплементацію його нових положень.

Реформа сфери державного оборонного замовлення також має бути направлена на гармонізацію національного законодавства у цій сфері зі стандартами ЄС та країн-членів Альянсу НАТО, зокрема на виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами (гармонізацію з основними положеннями ДИРЕКТИВИ 2009/81/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 13 липня 2009 року про координування процедур укладення окремих видів контрактів на виконання робіт, закупівлю товарів і надання послуг у сфері оборони та безпеки, та про внесення змін до Директив 2004/17/ЄС та 2004/18/ЄС); дані заходи регламентовано постановами Кабінету Міністрів – розпорядженням КМУ №175-р від 24.02.2016 та постановою КМУ № 1106  від 25.10.2017.

Нарешті, реформа повинна мати на меті виконання завдань та заходів наступних документів:

— постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 366-6 «Про затвердження Державної цільової програми реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2021 року»;

— розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 червня 2018 року № 442-р «Про схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року» та інш..

———————————————

Що потрібно вдосконалити — головні аспекти

 1. Привести у відповідність положення про планування та формування оборонного замовлення до змісту ЗУ «Про національну безпеку України»;
 2. Врегулювати питання державного регулювання цін (ціноутворення) на продукцію за державним оборонним замовленням задля визначення основних принципів державної політики у цій сфері (на сьогодні стаття відсутня):

— чітко прописати цілі та принципи державного регулювання цін на продукцію за ДОЗ;

— визначити методи державного регулювання цін на продукцію за ДОЗ;

— визначити види цін на продукцію за ДОЗ;

 1. Ввести положення, відповідно до якого проект основних показників оборонного замовлення складається з відкритої та закритої частин:

1) перелік (номенклатура) та обсяги продукції, робіт і послуг оборонного призначення, та обсяг коштів, передбачених на такі цілі, інформація про які не становить державну таємницю, та поставляються (закуповуються) шляхом відкритих конкурентних процедур;

2) перелік (номенклатура) та обсяги продукції, робіт і послуг оборонного призначення, та обсяг коштів, передбачених на такі цілі, інформація про які становить державну таємницю, та поставляються (закуповуються) шляхом закритих конкурентних процедур.

 1. Ввести конкурентні процедури під час закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю.

— порядок конкурентних процедур визначає Кабінет Міністрів України;

— для відбору пропозицій при закупівлі продукції, робіт і послуг за оборонним замовленням, інформація про закупівлю яких становить державну таємницю, та затвердженні результатів конкурсу державним замовником створюється конкурсна комісія. Склад конкурсної комісії та положення про конкурсну комісію затверджуються рішенням державного замовника;

— державні замовники зобов’язані забезпечити рівноправність виконавців, відсутність дискримінації та прозорість своїх дій;

 1. Скасувати закритий реєстр виробників (постачальників) продукції, робіт і послуг оборонного призначення, поставка (закупівля) яких за державним оборонним замовленням становить державну таємницю; замість та на базі цього реєстру – створити Відкритий реєстр виробників оборонної продукції, в тому числі єдиних виробників оборонної продукції.

— реєстр виробників (постачальників) продукції, робіт і послуг оборонного призначення, ведеться уповноваженим органо;

— інформація, що не становить державної таємниці, стосовно найменування суб’єктів господарської діяльності, включених до реєстру, їх місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ та вид (без розкриття інформації про номенклатуру) продукції, робіт (послуг) оборонного призначення, що є предметом їх виробничої діяльності, оприлюднюється уповноваженим органом на його веб-порталі;

 1. Надати повноваження державним замовникам з державного оборонного замовлення безпосередньо здійснювати закупівлю продукції, робіт та послуг оборонного призначення за імпортом, без залучення спеціальних експортерів. При цьому в замовників має бути вибір:

— укладати державним замовником (або уповноваженим ним суб’єктом господарювання) державного контракту з іноземною юридичною особою – виробником або постачальником продукції, робіт і послуг оборонного призначення, на підставі дозволу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, державного контракту з іноземними юридичними особами, що є виробниками або постачальниками таких продукції, робіт, послуг оборонного призначення;

— укладати державним замовником державного контракту з вітчизняним суб’єктом господарювання, якому в установленому законодавством порядку надані повноваження на право здійснення експорту та імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю;

 1. Ввести окрему статтю з визначенням принципів здійснення оборонного замовлення (на сьогодні стаття відсутня);
 2. Чітко прописати в окремій статті повноваження Кабінету Міністрів України у сфері оборонного замовлення (на сьогодні стаття відсутня);
 3. Розширити перелік робіт оборонного призначення, ввести нові поняття:

— продукція з тривалим технологічним циклом виробництва;

— життєвий цикл зразка (системи, комплекса) озброєння, військової або спеціальної техніки;

— кооперація виконавця ДОЗ;

— складний зразок (система, комплекс) озброєння, військової або спеціальної техніки та інш.;

 1. Розширити права та обов’язки державних замовників, визначити що державний замовник:

організовує і проводить державні випробування дослідних зразків (комплексів, систем) озброєння, військової та спеціальної техніки, готує документацію для прийняття їх на озброєння, постачання, в експлуатацію;

бере участь у випробуваннях дослідних та серійних зразків (комплексів, систем) озброєння, військової та спеціальної техніки, а також матеріалів і комплектуючих виробів;

здійснює контроль якості товарів, робіт, послуг, які відповідно поставляються, виконуються, надаються за державним оборонним замовленням, на відповідність вимогам законодавства, нормативних та інших актів державного замовника, умовам державного контракту;

має повноваження на право здійснення імпорту продукції, робіт і послуг оборонного призначення для власних потреб;

може уповноважувати суб’єкта господарювання, який належить до сфери управління державного замовника, у разі надання такому суб’єкту господарювання в установленому законодавством порядку  повноважень на право здійснення імпорту товарів військового призначення і товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, укладати договори (контракти) з оборонного замовлення на постачання (закупівлю) продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом виключно для забезпечення потреб державного замовника та надавати такому суб’єкту відповідні довіреності в установленому законодавством порядку;

 1. Розширити права та обов’язки виконавців та співвиконавців ДОЗ а саме:

організовує і проводить передбачені технічною документацією випробування дослідних і серійних зразків (комплексів, систем) озброєння, військової та спеціальної техніки, а також матеріалів і комплектуючих виробів;

веде окремий облік результатів фінансово-господарської діяльності по кожному державним контрактом і подає державному замовнику інформацію про виконання кожного державного контракту у випадках і порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України;

подає державному замовнику підготовлені спільно з виконавцями обґрунтування, необхідні для зміни ціни державного контракту, а в разі зміни фінансово-економічних умов виконання представляє також перелік заходів, спрямованих на скорочення витрат;

співвиконавці оборонного замовлення мають ті ж самі обов’язки щодо прозорості та звітності, що і виконавці оборонного замовлення;

у  разі припинення поставок продукції за державним оборонним замовленням на плановий рік виконавець-підприємство державної форми власності не має права ліквідувати або перепрофілювати без узгодження з державним замовником та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику виробничі потужності, що забезпечують поставки такої продукції. Порядок узгодження державним замовником можливості ліквідації або перепрофілювання виробничих потужностей, і відшкодування збитків, завданих головному виконавцю внаслідок невикористання за рішенням державного замовника зазначених виробничих потужностей, встановлюється Кабінетом Міністрів України;

 1. Надати державним замовникам право оприлюднювати за допомогою попереднього інформаційного повідомлення інформацію щодо планів закупівель:

(a) стосовно поставок — загальну розрахункову вартість контрактів, які вони мають намір присудити протягом наступних 12 місяців;

(b) стосовно послуг — загальну розрахункову вартість контрактів або рамкових угод у кожній категорії послуг, які вони мають намір присудити протягом наступних 12 місяців;

(c) стосовно робіт — істотні умови контрактів або рамкових угод, які вони мають намір присудити;

При цьому державні замовники можуть не оприлюднювати інформацію, якщо оприлюднення такої інформації перешкоджатиме здійсненню правоохоронної діяльності або будь-яким іншим чином суперечитиме державному інтересу, зокрема інтересам у сфері оборони та/або безпеки, завдаватиме шкоди законним комерційним інтересам суб’єктів господарювання, як публічним, так і приватним, або може негативно вплинути на справедливу конкуренцію між ними;

 1. Знизити рівень секретності задля недопущення необґрунтованого обмеження доступу до інформації (надання інформації статусу “для службового користування”) про діяльність центральних органів виконавчої влади у сфері оборони.

— встановити, що не може бути обмежено доступ до інформації про складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та планів використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (крім таємних видатків відповідно до статті 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який іншій спосіб, планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі за державним оборонним замовленням (крім випадків, коли предметом закупівлі є товари, роботи і послуги, що становлять державну таємницю відповідно до Закону України “Про державну таємницю”),

— встановити зобов’язання розпорядників зазначеної інформації обов’язково її оприлюднювати.

 1. Зобов’язати державних замовників звітувати про результати здійснення процедур закупівлі, укладення та виконання державних контрактів з оборонного замовлення (у частині, що не містить державної таємниці) з оприлюдненням звіту уповноваженим органом на його веб-порталі.

Переконаний, що цей неповний перелік змін до чинного закону дозволить підвищити ефективність реалізації державної політики у сфері національної безпеки, покращить якість управління ресурсами, спрямованими на забезпечення національної безпеки, забезпечить прозорість ДОЗ та зменшення рівня корупції в оборонній сфері. Зміни дозволять створити сприятливі умови для забезпечення військових формувань України необхідним сучасним озброєнням та військовою технікою, розвитку оборонно-промислового комплексу, розширення ВТС та залучення іноземних інвестицій в Україну.

Віктор Плахута,

виконавчий директор Фонду «Вільна Україна»

Поделиться публикацией